Testuj rower

Firma IMMOTION umożliwia testowanie rowerów marki Specialized. Użyczenie kosztuje 199 zł / dobę i jest zwracane gdy klient dokona zakupu roweru w IMMOTION. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z dowolnym sklepem lub maila na adres: info@im-motion.pl

Aktualna lista rowerów testowych:

  •          SPECIALIZED TURBO LEVO FSR MEN 6FATTIE rozm. L,
  •          Specialized Turbo Vado 3.0 Women rozm. L,
  •          SPECIALIZED TURBO VADO MEN ELITE CE rozm. L,
  •          Specialized Turbo Levo FSR 6Fattie rozm. M,
  •          Specialized Turbo Levo FSR Men ST 29 rozm. L,
  •          Specialized Turbo Levo HT 29 CE rozm. L,

 

Umowa użyczenia:

Art. I
Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie użyczającego na rzecz biorącego do używania do nieodpłatnego użyczenia roweru górskiego/szosowego Specialized (dalej zwanego -Przedmiotem użyczenia-), zgodnie ze specyfikacją zawartą w załączniku nr 1, który jest integralną częścią niniejszej umowy (zwanym dalej -załącznikiem 1-). Biorący do używania zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu użyczenia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie. Celem zawarcia niniejszej umowy jest użyczenie roweru Specialized na rzecz jazdy testowej przez biorącego do używania.
Art. II
Prawa i obowiązki użyczającego
1. Użyczający zobowiązany jest do użyczenia przedmiotu użyczenia zgodnie ze specyfikacją oraz zasadami zawartymi w załączniku 1.
2. Użyczający ma prawo żądać zwrotu przedmiotu użyczenia zgodnie z ustaloną datą, godziną i miejscem zwrotu.
3. Użyczający ma prawo żądać zwrotu przedmiotu użyczenia przed upływem ustalonego czasu, jeśli przedmiot użyczenia jest użytkowany niezgodnie z jego przeznaczeniem.
Art. III
Prawa i obowiązki biorącego do używania
1. Biorący do używania zgadza się wziąć do używania przedmiot użyczenia zgodnie ze słownie wyrażoną chęcią (zwaną dalej -Zamówieniem-)
2. W momencie zamówienia biorący do używania podaje:
- dla biorących do używania, którzy są osobami fizycznymi: imię i nazwisko, numer PESEL lub data urodzenia, numer ważnego dowodu tożsamości i miejsce zamieszkania;
- dla biorących do używania, którzy są osobami prawnymi: numer NIP, numer REGON, adres;
- dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail);
- termin rozpoczęcia użyczenia;
- termin zakończenia użyczenia;
- sposób przekazania przedmiotu do używania
- sposób zakończenia przekazanego przedmiotu do używania
3. Zgodnie z zamówieniem biorący do używania potwierdza, że zapoznał się z warunkami użyczenia przedmiotu użyczenia zawartymi w niniejszej umowie, przyjmuje je do wiadomości i zgadza się z nimi.
4. Biorący do używania zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych zawartych w niniejszej umowie. W przypadku znalezienia jakichkolwiek niezgodności biorący do używania powinien niezwłocznie skontaktować się osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną z użyczającym.
5. Biorący do używania zobowiązuje się z należytą starannością dbać o przedmiot użyczenia oraz użytkować go zgodnie z jego charakterem i przeznaczeniem. Biorący do używania zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu użyczenia w czystym i nieuszkodzonym stanie, o czasie i w miejscu wyznaczonym przez użyczającego, które są wymienione w załączniku 1.
6. Biorący do używania zobowiązuje się do użytkowania przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem, tak aby uniknąć uszkodzeń i awarii. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń, awarii lub kradzieży przedmiotu użyczenia biorący do używania zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z użyczającym pod numerem 71 325-77-77 lub e-mail info@im-motion.pl
7. Biorący do używania zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy/wymiany jakichkolwiek uszkodzeń ramy lub części w przedmiocie użyczenia powstałych na skutek użytkowania biorącego do używania. Koszty zostaną wycenione zgodnie z cenami detalicznymi oficjalnego importera Specialized w Czechach. W przypadku gdy biorący do używania nie zwróci przedmiotu użyczenia w uzgodnionym terminie i godzinie zwrotu (zgodnie z załącznikiem 1) biorący do używania zobowiązuje się do zapłacenia całej wartości wypożyczonego przedmiotu według aktualnego cenniku (cena detaliczna) i wszystkich akcesoriów w które były wypożyczone razem z przedmiotem lub są częścią przedmiotu.
8. Biorący do używania nie może pożyczać/oddawać przedmiotu użyczenia osobie trzeciej. W przypadku pożyczenia/oddania przedmiotu użyczenia osobie trzeciej biorący do używania odpowiada za przedmiot użyczenia na tej samej zasadzie jakby użytkował go sam.
9. W przypadku kradzieży przedmiotu użyczenia w trakcie użytkowania przez biorącego do używania, biorący do używania zobowiązuje się do zapłaty ceny detalicznej za skradziony przedmiot użyczenia.
10. Biorący do używania oświadcza że:
- ma dostateczne doświadczenie w jeździe na rowerze tak, aby móc obsługiwać przedmiot użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem;
- jest świadom faktu, że używanie przedmiotu użyczenia wymaga zwiększonego wysiłku fizycznego;
- nie posiada żadnych przeszkód zdrowotnych, które nie pozwalałyby mu na wzięcie do używania roweru.
11. Biorący do używania zobowiązuje się do:
- użytkowania/testowania przedmiotu użyczenia na wyznaczonych do tego celu trasach, za każdym razem w dobrze dopasowanym sztywnym kasku rowerowym;
- Użytkowania/testowania przedmiotu użyczenia zgodnie z przepisami ruchu drogowego, włącznie z przepisami dotyczącymi przebywania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
12. Biorący do używania oświadcza, że przedmiot użyczenia użytkuje na własne ryzyko. Użyczający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub szkody na zdrowiu lub mieniu, powstałe na skutek użytkowania przedmiotu użyczenia.
13. Biorący do używania oświadcza, że jest świadom i potwierdza fakt, że przedmiot użyczenia zostaje mu użyczony bez dodatkowych akcesoriów służących poprawie bezpieczeństwa biorącego do używania.
Art. IV
Czas użyczenia. Umowa użyczenia zostaje zawarta na czas określony od________ do ________.
Art. V
Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe biorącego do używania są przetwarzane za jego zgodą przez użyczającego, w celu zawarcia umowy użyczenia.
2. Biorący do używania wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji umowy użyczenia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm. oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych - tzw. RODO).
3. Dane osobowe biorącego do używania mogą zostać udostępnione pracownikom użyczającego dla potrzeb niezbędnych do realizacji umowy użyczenia.
4. Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nieudostępnienia danych osobowych nie może dojść do zawarcia umowy użyczenia.
5. Biorący do używania ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji i usunięcia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm. oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych - tzw. RODO).
Art. VI
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. Umowa może zostać zmodyfikowana lub zmieniona wyłącznie poprzez pisemne poprawki.
3. Niniejsza umowa wchodzi w życie z momentem jej podpisania poprzez obie strony.
_____________________________ _________________________
Użyczający Biorący do używania
Załącznik 1 do umowy użyczenia - Warunki użyczenia roweru Specialized
- Użyczający pobiera od biorącego do używania kaucję w wysokości 199 zł za każdą rozpoczętą dobę używania, która zwracana jest w przypadku zakupu roweru przez biorącego do używania.
- W innych przypadkach kaucja jest bezzwrotna.
- SE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i / lub anulowania rezerwacji roweru bez podania przyczyny.
- Kryterium kwalifikującym do użyczenia roweru jest okazanie dwóch dokumentów tożsamości ze zdjęciem, ważną rejestracją do testów i podpisanie umowy o użyczeniu z SE.
- Uczestnik zgadza się, na kopiowanie i archiwizowanie okazanych dowodów tożsamości wyłącznie w celu identyfikacji uczestnika w przypadku utraty i/lub kradzieży i/lub uszkodzenia mienia SE.
Terminy:
- Wydarzenie = test roweru
- Uczestnik = osoba testująca rower
- SE = Specialized Europe B.V.
DANE ROWERU:
MODEL ______________________.
ROZMIAR ____________________.
ROCZNIK _____________________.
WARTOŚĆ ROWERU ____________.
NR RAMY WSBC _______________.