Zwroty i reklamacje

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej zdalnie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (IM MOTION S.C.) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z WZORU FORMULARZA odstąpienia od umowy.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie - w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Proszę odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy wraz z dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura). Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania i nie może być uszkodzony (wyjątek stanowi uszkodzenie podczas dostawy). 

10. Zwrotu należy dokonać na adres sklepu, z którego zamówienie zostało wysłane. Właściwy adres można znaleźć na liście przewozowym bądź paragonie fiskalnym. Lista adresów sklepów:

a) IMMOTION S.C. ul. Rakowa 651-421 Wrocław (tel. 71-3257777)

b) IMMOTION S.C. ul. Olszewskiego 12851-648 Wrocław (tel. 71-3455555)

c) IMMOTION S.C. ul. Pilczycka 5754-150 Wrocław (tel. 71-3534417)

d) IMMOTION S.C. ul. Kościuszki 3450-012 Wrocław (tel. 71-3417821)


UWAGA! Pod adresem Powstańców Śląskich 193A/12 nie mamy możliwości odbioru przesyłek!


INFORMACJE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O SKORZYSTANIU Z RĘKOJMI PRZEZ KONSUMENTA (REKLAMACJE)

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne. 

2. Macie Państwo po wykryciu wady prawo:

a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;

c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

d) żądać usunięcia wady.

3. W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Państwa oświadczenia lub żądania.

4. Jesteście Państwo zobowiązani dostarczyć rzecz wadliwą na nasz koszt, adresy sklepów są podane na stronie www.immotion.pl, a jeżeli dostarczenie rzeczy przez Państwo byłoby nadmiernie utrudnione (np. ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania) obowiązani jesteście udostępnić nam rzecz w miejscu, w którym się znajduje.

5. Koszty wymiany lub naprawy ponosi my, za wyjątkiem przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana. Wtedy zobowiązani jesteście Państwo ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy. Macie Państwo alternatywnie prawo żądać od nas zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, ale do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

6. Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Państwu rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana roku od momentu jej wydania. Państwa uprawnienie jest ograniczone w czasie do roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Wam rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania Wam rzeczy. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy określony przez nas lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania Wam rzeczy. Odpowiadamy wtedy z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

7. Odpowiedzialność za wady prawne jest w istocie taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od momenty dowiedzenia się o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną.

8. Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowa Państwa uprawnienia. Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więc informacje prawne, które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów z nami.

INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI PRODUCENTA (REKLAMACJE)

1. Każdy z produktów jest nowy i posiada gwarancję producenta zgodnie z kartą gwarancyjną danego produktu.

2. Podstawą przyjęcia reklamacji z tytułu gwarancji producenta jest dowód zakupu (paragon fiskalny lub Faktura Vat).

3. W przypadku, gdy towar nie jest zgodny z umową, klient powinien odesłać towar wraz z opisem niezgodności. Adresy sklepów są podane na stronie www.immotion.pl

4. Przesyłka z towarem podlegającym reklamacji powinna zawierać opis przyczyny reklamacji, okoliczności i datę ujawnienia wady i żądania (wymiana, naprawa czy zwrot gotówki) dane klienta wraz z numerem konta do przelewu.

5. W przypadku , gdy reklamacja zostanie uwzględniona i będzie wiązać się z wysłaniem towaru do klienta, koszty realizacji wysyłki ponosi Sklep.

6. W przypadku reklamacji nieuzasadnionej koszty związane z reklamacją pokrywa klient.

7. Sklep w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez klienta, a gdyby to nie było możliwe, to poinformuje klienta o terminie w jakim reklamacja zostanie rozpatrzona.